Linjaukset

Tampereen linjaukset

Kieliä kehiin! on Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen kielirikasteinen hanke. Hankkeen avulla halutaan tukea kielitietoisuuden kasvua ja olla täten myös tärkeänä osana globaalikasvatusta. Erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alaluokilla halutaan hyödyntää lasten kielellisen herkkyyskauden tuomia monia mahdollisuuksia. Vieraat kielet ovat toiminnan väline ja oppiminen tapahtuu tekemisen kautta; vieraisiin kieliin tutustutaan toiminnallisesti; leikkimällä, pelaamalla, tutkimalla, matkimalla jne. Varhaiskasvatuksen ryhmille, perusopetuksen alaluokille ja iltapäiväkerhojen ryhmille järjestetään ohjattuja, leikinomaisia kielisuihkuja yhteistyössä Tampereen yliopiston kielten opiskelijoiden kanssa. Kielisuihkut ovat myös osa kaupungin kesäkerhojen toimintaa.

Kielirikasteisen hankkeen avulla tuetaan ja vahvistetaan myös kaupungin perusopetuksen monipuolista kielitarjontaa ja kielivalintoja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille järjestetään säännöllistä täydennyskoulutusta kielikasvatuksen ja kielirikasteisen toiminnan avuksi sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

Valtakunnalliset linjaukset

Valtakunnallisissa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteissa (VASU 2017) nostetaan esille varhaiskasvatuksen tehtävä lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymisen vahvistajana. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin ja kulttuureihin. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia omaksua kieliä ja käyttää niitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun. Kielirikasteisella varhaiskasvatuksen tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen.

Valtakunnallisessa esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPS 2016) kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa alle 25 % toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin perusopetuslaissa säädetyllä opetuskielellä. Kielirikasteinen opetus antaa luontevia mahdollisuuksia tuoda monikielisyyttä ja kulttuurien kohtaamisia esiin opetuksen arjessa ja toimintakulttuurissa. Tavoitteena on, että lapset olisivat sekä kielen oppijoita että käyttäjiä. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksesta ja se voi kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.