Opinnot

Viestinnän opinnot keskittyvät joukkoviestinnän eri muotoihin: journalismiin, tiedotukseen, mainontaan ja markkinointiviestintään. Viestintää opitaan eri mediaympäristöissä (teksti, kuva, liikkuva kuva, ääni).

Viestinnän opinnoissa on tilaa omalle aktiivisuudelle, omalle tekemiselle ja tutkimiselle. Kursseilla totutaan työskentelemään itsenäisesti, kantamaan vastuuta ryhmässä ja viemään läpi monivaiheisia projekteja. Opiskelijat totutetaan myös ottamaan huomioon tekijänoikeudet ja tietosuoja.

Viestinnän opinnot sisältävät vähintään 16 opintopistettä viestintää. Opiskelijalla on kiinnostuksensa mukaan mahdollista suorittaa enemmänkin opintoja.

Viestinnän opinnoissa opitaan tekemällä käytännössä ja pienissä ryhmissä.

Ensimmäisenä vuonna opitaan perusteita kirjoittamisesta, kuvallisesta ja audiovisuaalisesta viestinnästä sekä ilmaisusta.

Myöhemmillä jatko-opintojaksoilla opiskelija voi suunnata opintojaan oman kiinnostuksena mukaisesti.

Opintojaksojen lisäksi opintoihin kuuluu erilaisia vaihtuvia projekteja, joita tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa. (Esimerkiksi Samke TV, Notiomedia-sivusto, yhteistyöprojektit Tampereen Työväen Teatterin ja Tampereen Urheiluakatemian kanssa)

Kuvituskuva.