Perusopetus

Tälle sivulle kootut materiaalit on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen opettajien käyttöön. Materiaalit ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta – Kielitietoisuus kuuluu meille kaikille.

Majakka -suomen kielen kartoitus

Majakan tarkoituksena on näyttää suuntaa ja auttaa navigoimaan monikielisen lapsen koulupolun suunnittelussa. Majakka sisältää suomen kielitaidon kartoituspaketin ja tietoa monikielisen lapsen kouluarjen valmiuksien ja haasteiden erityispiirteistä. Kartoitus on pyritty tekemään joutuisaksi ja joustavaksi toteuttaa niin varhaiskasvatuksen opettajalle, luokanopettajalle kuin suomen kieltä opettavallekin. Paketti sisältää myös lisäosan valmistavasta opetuksesta vuosiluokille 3 – 7 siirtyville oppilaille.

Lue lisää.

Arvioinnin materiaalipankki yläkouluun

Katso materiaali. (käytössä toistaiseksi vain Tampereen kaupungin työntekijöillä)

Materiaali on tarkoitettu yläkoulujen aineopettajille helpottamaan monikielisten oppilaiden arviointia. Siihen on koottu kielellisesti selkiytettyjä koekysymyksiä fysiikan, kemian, biologian, historian, kotitalouden ja terveystiedon oppisisällöistä. Materiaali on tehty S2-opettajan, erityisopettajan ja aineopettajien yhteistyönä.

Monikieliset oppilaat koulussamme – käsikirja

Käsikirjapohja ja keskusteleva koulutus kouluille kielitietoisen opetuksen suunnitteluun

Käsikirjapohja ja keskusteleva 2-3 tunnin koulutus on tarkoitettu kouluille, joissa koetaan, että monikielisten oppilaiden opetukseen ja koulunkäynnin tukemiseen kaivataan konkreettisia työohjeita ja yhdessä sovittavia käytäntöjä. Käsikirjapohja auttaa koulun henkilökuntaa muodostamaan puitteet kielitietoisen opetuksen kehittämiselle omassa koulussa.

Kielitietoinen koulumme -keskustelua opekokouksessa

Käsikirja (pdf)

 

 

Kielitietoinen samanaikaisopetus

  1. Kielitietoinen samanaikaisopetus
    Kielitietoinen samanaikaisopetus -videossa keskitytään siihen, mitä on kielitietoinen opetus ja mitä on samanaikaisopetus, sekä kerrotaan näiden yhdistämisestä. Tämän hankkeen kielitietoisen samanaikaisopetuksen tavoitteena on ollut kiinnittää huomiota erityisesti suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen taitojen tukemiseen. Tämä video toimii tavallaan johdantona kahdelle muulle videolle Kielitietoinen samanaikaisopetus reaaliaineissa ja Reading to Learn (R2L) -menetelmä. Kielitietoista samanaikaisopetusta on toteutettu luokilla 1.-4. työpareina luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja sekä luokanopettaja ja s2-opettaja.
  2. Kielitietoinen samanaikaisopetus reaaliaineissa
    Tällä videolla esitellään kahta helposti käyttöön otettavaa tapaa toteuttaa kielitietoista samanaikaisopetusta: Vähän ennakkovalmisteluja vaativa kielitietoinen samanaikaisopetus ja Enemmän ennakkovalmisteluja vaativa kielitietoinen samanaikaisopetus. Valmiit konkreettiset tuntisuunnitelmat liitteineen on saatavissa liittyen tähän videoon joko mallina käytettäväksi tai suoraan opetettavaksi (Pisara 3: 31 Asumme Suomessa ja 26 Suomi maapallolla).
  3. Reading to Learn (R2L) -menetelmä
    Tällä videolla esitellään Reading to Learn -menetelmää sekä annetaan konkreettinen malli siitä, miten sitä voi soveltaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetukseen. R2L-menetelmää kokeiltiin ensimmäisen luokan oppilaisiin ja opetusta sovellettiin tälle ryhmälle sopivaan muotoon (mukana oli myös s2-oppilaita). Myös tämä kokonaisuus toteutettiin samanaikaisopetuksena. Valmis konkreettinen tuntisuunnitelma liitteineen (liite 1-4) on saatavissa liittyen tähän videoon (Seikkailujen aapinen: Kärppä ja seuraavan tunnin kielitietoinen samanaikaisopetussuunnitelma Seikkailujen aapinen: Lumileikkejä Lempin kanssa).

Videoita koulunkäynnistä eri kielillä

Arviointikeskustelu

Läksyjen lukeminen

Poissaolot ja oppilastietojärjestelmä

Välitunti

Videoita suomalaisesta koulujärjestelmästä eri kielillä