Perusopetus

Tälle sivulle kootut materiaalit on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen opettajien käyttöön. Materiaaleja on tuotettu osana eri Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

Piirrettyjä ihmisiä pöydän ympärillä istumassa.

Majakka -suomen kielen kartoitus

Majakka -suomen kielen kartoitus

Majakan tarkoituksena on näyttää suuntaa ja auttaa navigoimaan monikielisen lapsen koulupolun suunnittelussa. Majakka sisältää suomen kielitaidon kartoituspaketin ja tietoa monikielisen lapsen kouluarjen valmiuksien ja haasteiden erityispiirteistä. Kartoitus on pyritty tekemään joutuisaksi ja joustavaksi toteuttaa niin varhaiskasvatuksen opettajalle, luokanopettajalle kuin suomen kieltä opettavallekin. Paketti sisältää myös lisäosan valmistavasta opetuksesta vuosiluokille 3 – 7 siirtyville oppilaille.

Arvioinnin materiaalipankki yläkouluun

Yläkoulun arviointimateriaalit (Pääsy toistaiseksi vain Tampereen kaupungin työntekijöillä.)

Materiaali on tarkoitettu yläkoulujen aineopettajille helpottamaan monikielisten oppilaiden arviointia. Siihen on koottu kielellisesti selkiytettyjä koekysymyksiä fysiikan, kemian, biologian, historian, kotitalouden ja terveystiedon oppisisällöistä. Materiaali on tehty S2-opettajan, erityisopettajan ja aineopettajien yhteistyönä.

Monikieliset oppilaat koulussamme – käsikirja

Käsikirjapohja ja keskusteleva koulutus kouluille kielitietoisen opetuksen suunnitteluun

Käsikirjapohja ja keskusteleva 2-3 tunnin koulutus on tarkoitettu kouluille, joissa koetaan, että monikielisten oppilaiden opetukseen ja koulunkäynnin tukemiseen kaivataan konkreettisia työohjeita ja yhdessä sovittavia käytäntöjä. Käsikirjapohja auttaa koulun henkilökuntaa muodostamaan puitteet kielitietoisen opetuksen kehittämiselle omassa koulussa.

Kielitietoinen koulumme -keskustelua opekokouksessa

Monikieliset oppilaat koulussamme -käsikirja (pdf)

Piirretty hehkulamppu.

 

Kielitietoinen samanaikaisopetus

 1. Kielitietoinen samanaikaisopetus
  Kielitietoinen samanaikaisopetus -videossa keskitytään siihen, mitä on kielitietoinen opetus ja mitä on samanaikaisopetus, sekä kerrotaan näiden yhdistämisestä. Tämän hankkeen kielitietoisen samanaikaisopetuksen tavoitteena on ollut kiinnittää huomiota erityisesti suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen taitojen tukemiseen. Tämä video toimii tavallaan johdantona kahdelle muulle videolle Kielitietoinen samanaikaisopetus reaaliaineissa ja Reading to Learn (R2L) -menetelmä. Kielitietoista samanaikaisopetusta on toteutettu luokilla 1.-4. työpareina luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja sekä luokanopettaja ja s2-opettaja.
 2. Kielitietoinen samanaikaisopetus reaaliaineissa
  Tällä videolla esitellään kahta helposti käyttöön otettavaa tapaa toteuttaa kielitietoista samanaikaisopetusta: Vähän ennakkovalmisteluja vaativa kielitietoinen samanaikaisopetus ja Enemmän ennakkovalmisteluja vaativa kielitietoinen samanaikaisopetus. Valmiit konkreettiset tuntisuunnitelmat liitteineen on saatavissa liittyen tähän videoon joko mallina käytettäväksi tai suoraan opetettavaksi (Pisara 3: 31 Asumme Suomessa ja 26 Suomi maapallolla).
 3. Reading to Learn (R2L) -menetelmä
  Tällä videolla esitellään Reading to Learn -menetelmää sekä annetaan konkreettinen malli siitä, miten sitä voi soveltaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetukseen. R2L-menetelmää kokeiltiin ensimmäisen luokan oppilaisiin ja opetusta sovellettiin tälle ryhmälle sopivaan muotoon (mukana oli myös s2-oppilaita). Myös tämä kokonaisuus toteutettiin samanaikaisopetuksena. Valmis konkreettinen tuntisuunnitelma liitteineen (liite 1-4) on saatavissa liittyen tähän videoon (Seikkailujen aapinen: Kärppä ja seuraavan tunnin kielitietoinen samanaikaisopetussuunnitelma Seikkailujen aapinen: Lumileikkejä Lempin kanssa).

Oman äidinkielen opiskelu

Valmistava opetus ja kietu-opetus (kielellisesti tuettu opetus)

 • Tiedote valmistavasta opetuksesta eri kielillä. Tietoa perusopetukseen valmistavasta opetuksesta.
 • Syvään päähän. Perehdytysmateriaali Tampereella valmistavan opetuksen opettajaksi ryhtyvälle.
 • Kietu-käsikirja. Käsikirja on tarkoitettu kouluille kielellisesti tuetun (kietu) opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Se toimii myös oppaana kietu-opettajille, sillä se esittelee työn keskeisiä osa-alueita ja huomioon otettavia asioita
 • Kartoitus lapsen kielen kehityksestä. Lomakkeen avulla selviää oppilaan monipuolinen ja laaja kielitaito, joka opettajilta helposti jää havaitsematta heikon suomen kielen taidon takia. Kartoituksen tuloksia voi hyödyntää esim. oppilaan tuen suunnittelussa.
 • Vuosi valmistavassa opetuksessa -video. Video esittelee valmistavaa opetusta käytännössä. Se on kuvattu Juhannuskylän koulun VA1-2-luokassa talvella 2021-2022 yhteistyössä Mediakoulun kanssa.
 • Tehdään yhdessä. Valmistavassa opetuksessa ja yleisopetuksessa toteutettu yhteistyö hyödyttää sekä opettajia että oppilaita monin tavoin. Yhteistyön myötä kaikki oppilaat hyötyvät kielitietoisesta opetuksesta ja oppivat työskentelemään kaikenlaisten kavereitten kanssa. Opettajien työhyvinvointi ja opetustaidot paranevat ja monipuolistuvat kollegan kanssa työskennellessä. Materiaalissa on kokeiltuja vinkkejä valmistavassa ja yleisopetuksessa toteutettuun yhteistyöhön ja opetukseen.
 • Tehdään yhdessä -kortit (Aivot käyttöön)

Tietoa koulunkäynnistä eri kielillä

Arviointikeskustelu

Läksyjen lukeminen

Välitunti

Videoita suomalaisesta koulujärjestelmästä eri kielillä

Värikyniä ympyrässä.