Kulttuurikasvatus

Kulttuurikasvatus Tampereen varhaiskasvatuksessa

Taide kasvaa minussa – Tampereen varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusopas

Varhaiskasvatuksen ja kulttuurin ammattilaisten yhteistyönä tekemä opas lanseerattiin 2020 alkuvuodesta kaupungin varhaiskasvatukseen. Opasta päivitetään tarpeen mukaan ja sen tarkoituksena on auttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia toteuttamaan Tampereen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja lapsen oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Tavoitteena on erityisesti tukea lapsen osallisuutta ja heidän toimijuuttaan kulttuurikasvatuksen kentällä.

Opas päivitetty 2023

Kulttuurikasvatusvastaavat

Vuonna 2024 KUKA-vastaavia on yhteensä 87 henkilöä eri varhaiskasvatusyksiköissä. Kulttuurikasvatusvastaaville järjestetään 3-5 yhteistä tapaamista vuoden aikana. Tapaamiset ovat viestinnällisiä ja koulutuksellisia vaihtuvilla teemoilla.

Taidekaaren laajenemisen myötä KUKA-vastaavien tehtäväksi on tullut myös viskareiden ja 3-4 -vuotiaiden kokonaisuuksista sekä muista kulttuurikasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja koulutuksista tiedottaminen.

Kulttuurikasvatusvastaavat valittiin 2020 keväällä jokaiseen varhaiskasvatusyksikköön tutustuttamaan yksikkönsä henkilökuntaa kulttuurikasvatusoppaaseen ja toimimaan yksikössään kulttuurikasvatuksen äänitorvina pitämällä kulttuurikasvatukseen liittyviä asioita esillä tiimien ja koko yksikön palavereissa.

Taidepedagogit

Taidepedagogit aloittivat työskentelyn varhaiskasvatuksessa loppuvuodesta 2020. Kaupunki palkkasi kolmeen varhaiskasvatusyksikköön neljä taidepedagogia työskentelemään määräaikaisesti kevään 2021 loppuun asti. Rahoitus saatiin OKM:n myöntämästä avustuksesta varhaiskasvatuksen alueellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2020-2021. Taidepedagogien tarkoitus on tuoda omaa laaja-alaista taideosaamistaan kaikkiin ryhmiin kaiken ikäisille lapsille. Kokoaikainen työskentely päiväkodissa mahdollistaa pidemmät taideprojektit yhden lapsiryhmän kanssa. Taidepedagogien toiminnan kautta tavoitellaan myös varhaiskasvatushenkilöstön innostusta lasten kulttuurikasvatuksen kehittämiseen sekä oman osaamisen vahvistamista.

Taidepedagogien toiminta päättyy 31.5.2024

Pienten lasten Taidekaari –pilotti

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustuksen lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen Sivistyspalveluiden moniammatilliselle projektiryhmälle. Avustus saatiin varhaiskasvatuksen Pienten lasten Taidekaari -kulttuurikasvatuspilottiin. Myönnetyllä avustuksella vahvistetaan lasten luovuutta ja kulttuurikompetenssia sekä lisätään tietojen ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä.

Pilotin tarkoituksena on tukea lapsen oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen.  Toiminta perustuu Tampereen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) suosituksiin varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksen johdonmukaisesta ja laadukkaasta toteuttamisesta. Pilottia koordinoidaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja kulttuurikasvatusyksikkö Taiten kanssa.

Suunnittelu käynnistyi 2020 alkukesästä moniammatillisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja lastenkulttuurikeskus Rullan, Tampereen Filharmonian ja kaupungin kirjastolaitoksen kanssa.

Vierailuja, työpajoja, taidekasvatusta ja koronaa

Taidekaari laajenee varhaiskasvatukseen

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyön ja yhteisen tahtotilan tuloksena Taidekaari vakinaistui vuoden 2023 alusta ulottumaan perusopetuksen ja esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksen viisivuotiaisiin. Päättäjät pitivät lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisäävää kulttuurikasvatusta tärkeänä asiana ja kirjasivat varhaiskasvatuksen viskareiden Taidekaari kokonaisuuden rahoituksen kaupungin 2023 budjettiin.

Taidekaaren kulttuurikasvatusohjelmassa esiopetuksessa on ollut jo aikaisemmin ympäristökasvatukseen liittyviä kokonaisuuksia ja tätä ohjelmaa mukaillen viskareille päätettiin tarjota vuosittain esittävän taiteen kokonaisuus. Keväällä 2023 Taidekaari tarjosi viskareille kokonaisuuden, joka koostui Ahaa teatterin Tivoli näytelmästä ja päiväkodilla toteutetusta draamatyöpajasta. Syksyllä 2023 aloittaville viskariryhmille oli loppuvuoteen ajoittuvia vierailuja kirjastoon Kirjastoseikkailu teemalla ja Onni on olla kierros Rullassa.

Vuonna 2024 viskarit saavat keväällä Ahaa teatterin Molli ja ystävyyden talo näytelmän ja siihen liittyvän leikkiteatterityöpajan. Myös syksyllä viskarit pääsevät teatteriin. Kirsi Kunnaksen 100v. juhlavuoden kunniaksi Taidekaari tarjoaa yhteistyössä Tampereen Työväenteatterin kanssa   Haitulan matkassa esityksen ja siihen liittyvän työpajan.

Varhaiskasvatuksen Taidekaaren laajentamistyötä on tarkoitus jatkaa vuosi ja ikäryhmä kerrallaan. Vuonna 2024 toiminta laajenee 3–4-vuotiaiden ikäryhmään Taiteilija päiväkodissa mallilla. Tässä mallissa taiteenalan ammattilainen tulee työskentelemään 3-10 päivää jokaisessa Tampereen varhaiskasvatuksen yksikössä, joissa on ko. ikäluokkaan kuuluvia lapsia. Toiminta alkaa suunnitellusti syksyllä 2024.