Ekososiaalinen sivistys

Teemme rohkeita tekoja luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin eteen ja näytämme suuntaa hyvälle elämälle

Ekososiaalisen sivistyksen arvoja ovat vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys. Perusopetuksessa nämä arvot ovat läsnä koulujen opetuksessa, toimintakulttuurissa ja johtamisessa.

Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen.

Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ekososiaalinen sivistys lujittaa luottamusta tulevaisuuteen.

Kestävän elämäntavan edistäminen on keskeinen tavoite perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja Tampereen kaupungin strategiassa. Teeman tärkeys tunnistetaan erilaisissa kansainvälisissä ja kansallisissa strategioissa ja sitoumuksissa ja sen edistäminen rakentaa luottamusta tulevaisuuteen.

Kaikilla oppiaineilla on tärkeä rooli. Opetuksen tasolla ekososiaalinen sivistys voi toteutua esimerkiksi kiertotalousajattelua vahvistamalla käsityötunneilla tai ongelmanrajaamista ja -ratkaisutaitoja harjoittelemalla matematiikassa. Äidinkielen ja muiden kielten osaamisella on roolinsa yhteisen ymmärryksen kasvattamisessa ja vuorovaikutustaitojen hiomisessa.

Koulun toimintakulttuuri voi tukea esimerkiksi kestävien kulkutapojen valinnassa: rohkaisemme kulkemaan koulumatkoja omin voimin tai joukkoliikenteellä. Kestäviä valintoja pyritään tukemaan myös kouluruokailussa.

Koulujen johtamisen tasolla on tärkeää toimia suunnannäyttäjänä ja varmistaa resurssien jakautuminen niin, että ekososiaalisen sivistyksen arvojen mukainen työ toteutuu ja on mahdollista.

Opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen näkemisessä ekososiaalisesti sivistyneiden linssien läpi, kouluja sparraavat kuusi ekososiaalisen sivistyksen tutoropettajaa.

Lisäksi työtä tukemassa on jokaisessa yksikössä oma ekososiaalisen sivistyksen (tai kestävän tulevaisuuden) tiimi, joka suunnittelee ja aktivoi koko henkilökuntaa toimintaan. Työlle asetetaan koulukohtaisia tavoitteita lukuvuosittain ekososiaalisen sivistyksen suunnitelmassa, jossa on lisäksi lukuvuosittain 1-2 yhteistä kaupunkitasoista tavoitetta. Lukuvuoden 2024-2025 kaikille yhteinen kehittämistehtävä liittyy kouluruokailun ja kestävään syömiseen.

Suunnitelmallisella työllä haluamme antaa kaikille yhdenvertaisesti sekä työkaluja omaan sisäiseen kasvuun että tietoja ja taitoja, joita tarvitaan muuttuvassa maailmassa. Tavoitteena on jokaisen lapsen ja nuoren aito mahdollisuus ja halu olla osallisia yhteisössään, tulla kuulluksi ja nähdä mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo -työ on olennainen osa ekososiaalisen sivistyksen edistämistä. Koulujen ekososiaalisen sivistyksen suunnitelman lisäksi koulut laativat kolmivuotisen toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Lakisääteisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päämääränä on, että kaikissa yksiköissä on osana arkea yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden teemoja. Vuosittain maaliskuussa vietettävä rasisminvastainen viikko on oiva esimerkki, jossa voi hyödyntää näitä samansuuntaisia tavoitteita.

Tussitaikureiden piirrosvideo ekososiaalisen sivistyksen ulottuvuuksien, ihmistenvälisyyden, kohtuullisuuden ja vastuullisuuden toteutumisesta Tampereen perusopetuksessa. Ohita video

Lukuvuosina 2023-24 ja 2024-25 Tampereen perusopetuksessa on lisäksi käynnissä kaksi Opetushallituksen rahoittamaa kestävyyskasvatushanketta 1) Tampere matkalla kohti ekologisesti kestävää tulevaisuutta ja 2) Tampereen perusopetuksen ekososiaalisen sivistyksen tiekartta. Projektipäällikkönä toimii Roosa Ritola, [email protected]