Harrastamisen ja liikkumisen portaat

Porataiden tarkoituksena on helpottaa harrastamisen ja liikkumisen kehittämistyötä koululla. Portaisiin on tiivistetty harrastamisen ja liikkumisen edistäminen neljän tärkeän teeman alle. Portaiden eri askelmat on avattu taulukon alle teemoittain.

Todennäköistä on, että koulu on eri teemoissa eri portaalla. Lukuvuoden aikana kannattaa keskittyä siihen teemaan, jossa olette alimmalla portaalla. Pohtikaa käytännön toiminnan kautta mitä pitää tehdä, jotta saavutatte seuraavan portaan. Kirjatkaa käytännön toimet lukuvuosisuunnitelmaan teemoittain. Koko paketti yhdessä tulostettavassa tiedostossa.

Portaiden teemat askeleittain

Osallisuus   

A1 Oppilas osallistuu aikuisen suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaan​ 

 • Oppilaita ei juurikaan ole osallistettu toiminnan suunnitteluun tai toteutukseen.
 • Oppilailta ei ole kysytty mielipiteitä eivätkä lapset ole aktiivisina toiminnan järjestäjinä.
 • Liikkumisen ja harrastamisen asioita ei käsitellä oppilastiimissä tai oppilastiimiä ei ole. ts. aikuiset suunnittelevat ja vetävät toiminnat.

A2 Oppilaiden toiveita ha-li -toiminnasta kysytään ja huomioidaan satunnaisesti​

 • Silloin tällöin toteutetaan kyselyjä, joilla kartoitetaan oppilaiden mielipiteitä.
 • Kyselyjen tulokset otetaan osittain huomioon toiminnan suunnittelussa.
 • Oppilastiimissä joskus esillä harrastamisen tai liikkumisen asioita.
 • Lopulta aikuiset kuitenkin suunnittelevat ja vetävät toiminnat.
 • Pitkällä välkällä esim. salissa oppilaat saavat päättää mitä tehdään.

A3 Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun.  

 • Oppilailta kysytyt mielipiteet ohjaavat toimintojen suunnittelua.
 • Suunnittelu ja toteutus enimmäkseen aikuisten käsissä / aikuisen johtamaa.
 • Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseenkin aina silloin tällöin, esim. mok- viikkoon tai johonkin teemaan liittyen.
 • Oppilastiimi kokoontuu säännöllisesti, tiimissä käsiteltävät asiat tulevat pääasiassa aikuisilta.
 • Välituntitoiminta ovat ajoittain oppilaiden suunnittelemaa ja toteuttamaa.

A4 Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa jaksoittain.

 • Oppilaiden osallisuus niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin aktiivista jaksoittain, esim. lukuvuoden alkaessa, mutta arjessa asia unohtuu ja osallistaminen vähenee.
 • Oppilastiimi kokoontuu säännöllisesti. Tiimin asiat myös oppilaslähtöisiä.
 • Välituntitoiminta usein oppilaiden suunnittelemaa ja toteuttamaa. 

A5 Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa koko lukuvuosi huomioiden.  

 • Oppilaiden osallisuus aktiivista läpi koko kouluvuoden
 • Oppilaiden suunnittelema ja vetämä välituntitoiminta on osa koulun arkipäivää.
 • Oppilastiimi kokoontuu säännöllisesti ja omatoimisestikin, pystyy toimimaan myös ilman aikuista.
 • Oppilaat osallistuvat lukuvuosisuunnitelman ha-li osuuden tekemiseen.
 • Oppilaat saavat vaikuttaa koulun liikunta- ja harrastuspäivän sisältöihin ja ovat niissä aktiivisina järjestäjinä.

Henkilöstön rooli

 A1 Henkilöstössä tehdään ha-li teeman asioita yksilöinä, jos tehdään ylipäätään.

 • Yksittäisiä asiasta kiinnostuneita jotka toteuttavat ha-li asioita omien ryhmiensä kanssa.
 • Joku yksitäinen henkilö on tehnyt harrastamisen ja liikkumisen edistämisen suunnitelman lukuvuosisuunnitelmaan.
 • Koululla ei ha-li vastaavaa, tai liikuntavastaavan oletetaan olevan tämä.
 • Henkilöstöllä pari yhteistä omaan virkistäytymiseen liittyvää tapahtumaa vuodessa.

A2 Kehittämisvastuu pitkälti yhden henkilön varassa 

 • Vuosisuunnitelman tekoon on osallistunut nimetty ryhmä. Suunnitelmaan ei juurikaan palata sen tekemisen jälkeen.
 • Koululla joku tiimi hoitaa nimellisesti ha-liin liittyviä asioita.
 • Suunnitelman toteutus lepää pitkälti yhden ihmisen, koulun nimetyn Ha-li vastaavan varassa.
 • Ha-li vastaavan tehtävää ei ole avattu.
 • Parin yhteisen tapahtuman lisäksi henkilöstöllä jokin yhteinen harrastus, johon osallistuu osa henkilöstöä.

A3 Ha-li kehittämiseen liittyvät asiat nähdään jonkun tiimin tärkeänä tehtävänä. Koulupolkutasoisia kehittäjäopettajia hyödynnetään 

 • Ha-li vuosisuunnitelma on tehty, käyty läpi koko henkilökunnan kanssa ja toteutuminen arvioidaan lukuvuoden lopussa.
 • Vuosisuunnitelma toteutuu pääosin.
 • Koululla tiimi, joka aidosti paneutuu ha-li asioihin.
 • Henkilöstöä käy teeman koulutuksissa.
 • Fyysisen aktiivisuuden merkityksestä hyvinvointiin keskustellaan ajoittain koko henkilökunnan kanssa.
 • Move! -mittausten tulokset käydään läpi oppilaan toimintakyvyn näkökulmasta oppilaan ja vanhempien kanssa esim. arviointikeskustelussa.
 • Henkilöstölle vinkataan esim. kaupungin mahdollistamia harrastus/liikunta/virkistysmahdollisuuksia. Järjestetään myös henkilöstön omia virkistäytymistapahtumia muutaman kerran vuodessa.

A4 Aktiivinen, kehittämiseen sitoutunut ha-li tiimi

 • Ha-li vuosisuunnitelma on tehty ja siihen kirjattu selkeitä kehittämistarpeita edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelma käyty läpi koko henkilökunnan kanssa ja suunnitelmaan palataan säännöllisesti.
 • Ha-li toiminnasta selkeä vuosikello.
 • Koululla aktiivinen Ha-li tiimi, joka saa motivoitua muuta henkilökuntaa toiminnan toteutukseen.
 • Koululla käytössä yhteisiä yksinkertaisia ja helposti toteutettavia oppituntia tauottavia menetelmiä. Istumisen tauottamisesesta on sovittu yhteisesti.
 • Teeman koulutuksissa saatuja oppeja jaetaan koko henkilökunnalle.
 • Move! – mittausten koulukohtaisia tuloksia tarkastellaan yhdessä.
 • Henkilöstölle järjestetään monipuolisia harrastamisen/liikkumisen edistämiseen ja virkistäytymiseen liittyviä toimintoja.

A5 Henkilökunnan jokaisen jäsenen toiminnassa näkyy yhteiset tavoitteet.

 • Ha-li vuosisuunnitelmassa huomioitu edellisvuoden Move!-mittausten tulokset. Suunitelmaan palataan säännöllisesti, vuosikelloa toteutetaan ja toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
 • Kaikki työntekijät toteuttavat vuosisuunnitelman sisältöjä. Koulussa työskentelevät ovat sitoutuneet yhteiseen suunnitelmaan ja tavoitteisiin. Tämä näkyy arjessa niin oppitunneilla, välitunneilla kuin erilaisina tapahtumina ja tempauksinakin.
 • Istumista tauotetaan säännöllisesti ja sovitusti.
 • Tehdään moniammatillista yhteistyötä. Move!-toimintakykymittausten läpikäynti terveydenhoitajan kanssa ja tarvittaessa oppilaan ohjaus esim. kaupungin fysioterapiaan.
 • Henkilöstön harrastamisen ja liikkumisen edistäminen nähdään tärkeänä osana työhyvinvointia. Henkilöstö harrastaa yhdessä.

Toimintaympäristö

A1  Toimintaympäristö nähdään lähinnä erilaisina (liikunta)välineinä.

 • Välituntivälineet hankitaan lukuvuoden alussa.
 • Välineiden käyttöä ei ole juurikaan organisoitu.
 • Koulun liikuntasali on välituntikäytössä ainakin ajoittain.

A2 Toimintaympäristö nähdään fyysisten asioiden kautta; välineet, piha ja koulurakennus.

 • Toimintaympäristö määritellään fyysisten tilojen ja välineiden mukaan.
 • Digitaaliset välineet nähdään toimintaympäristön laajentajana.
 • Liikuntavastaavat huolehtivat välineistä ja hankkivat niitä tarpeen mukaan.
 • Koulurakennusta ja pihaa halutaan kehittää liikkumisen edistämisen näkökulmasta.

A3 Fyysisen ympäristön lisäksi huomio koulun toimintakulttuurissa.

 • Olemassa olevaa sisätilaa muokataan. Luokissa mahdollista työskennellä eri asennoissa. Tiloja  käytetään monimuotoisen oppimisen aktivoimiseen ja toiminnallistamiseen sekä liikkumisen edistämiseen.
 • Koulun sisätiloissa, muuallakin kuin liikuntasalissa, on aktiiviseen välituntitoimintaan kannustavia asioita. Esim. auloissa / käytävillä on pelailu sallittua.
 • Koulun liikuntavastaava muistuttelee lähialueen/kaupungin liikunta- ja harrastuspaikoista ja niiden mahdollisuuksista.
 • Koulun ha-li tiimissä halua kehittää koulun toimintakulttuuria, asennetta, liikkumista ja harrastamista edistäväksi.

A4 Koulun toimintakulttuuri nähdään toimintaympäristön muokkaajana. 

 • Oppimista ja välitunteja pyritään aktivoimaan mahdollisimman paljon.
 • Ympäristöä tarkastellaan liikkumisen edistämisen näkökulmasta, liikkumista estävät asiat on purettu.
 • Oppilaita kannustetaan fyysiseen aktiivisuuteen koko koulupäivän ajan. Istumista tauotetaan useilla oppitunneilla.
 • Oppimista suunnataan koulurakennuksen ulkopuolelle ja lähialuetta hyödynnetään oppimisympäristönä.
 • Lähellä olevat liikuntatilat ja harrastusmahdollisuudet ovat aktiivisessa käytössä.

A5 Koulussa aktiivisuuteen perustuva toimintakulttuuri. Koko kaupunki nähdään toimintaympäristönä.

 • Toimintakulttuuri asenteeltaan aktiivinen ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustava.
 • Istumisen tauottamien oppitunneilla on arkipäivää ja sitä tapahtuu myös oppilasvetoisesti.
 • Oppilaiden harrastuneisuutta ja asiantuntemusta hyödynnetään kouluarjessa ja oppimisessa aktiivisesti.
 • Fyysinen toimintaympäristö ei ole fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin esteenä, asenne ratkaisee.
 • Kaupungin tarjoamat mahdollisuudet harrastamisen ja liikkumisen edistämisessä sekä oppimisessa aktiivisesti käytössä.


Harrastaminen

A1 Oppilailla ja huoltajilla tieto koulun harrastavasta toiminnasta 

 • Koululla toimii sama harrastusryhmä kuin aina aiemminkin.
 • Harrastusryhmistä tiedotetaan syksyllä.
 • Aktiiviset opettajat hyödyntävät Lupa liikkua -tunteja.

A2 Säännölliset liikuntapäivät, koulun harrastava toiminta on monipuolista.

 • Koululla useita koulupäivän jälkeisiä harrastuksia.
 • Pitkällä välitunnilla tarjotaan joskus liikunnallista harrastustoimintaa.
 • Lupa liikkua -tunteja jaetaan koulun sisällä.
 • Harrastusryhmien osallistumisaktiivisuutta seurataan ja ryhmät yritetään pitää toiminnassa.
 • Harrastusryhmiä tarjolla myös yläkoululaisille.
 • Lukujärjestyksessä on huomioitu 5.-6. luokkien harrastustiistai.

A3 Liikunta- ja harrastuspäivät ovat monipuolisia ja niitä kehitetään. Hyödynnetään seurojen ja yhteisöjen tarjoamia harrastuskokeiluja.

 • Harrastustoiminnan kehittäminen kirjattu lukuvuosisuunnitelmaan.
 • Oppilailla mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuksiin koulupäivän aikana ainakin kerran vuodessa LL-tuntien lisäksi.
 • Pitkällä välitunnilla säännöllistä ja monipuolista liikunnallista harrastustoimintaa.
 • Koululla kumppanina jokin seura tai yhdistys, jonka kanssa tehdään yhteistyötä.
 • Liikuntapäivien lisäksii järjestetään tai osallistutaan kouluna myös harrastamisen teemapäivään.
 • 5.-6.lk harrastustiistaissa on tarjolla harrastusmahdollisuuksia monipuolisesti.
 • Lupa liikkua -tunnit jaettu koulun sisällä koordinoidusti.

A4 Harrastaminen koulun toimintakulttuurissa monipuolisesti: esim. monipuoliset valinnaisaineet ja monialaiset  oppimiskokonaisuudet. Oppilaat suunnittelevat harrastustoimintaa.  

 • Oppilaat mukana suunnittelemassa ja joskus myös toteuttamassa koulun harrastustoimintaa.
 • Pitkällä välitunnilla säännöllistä ja monipuolista harrastustoimintaa, muutakin kuin liikuntaa.
 • Harrastaminen mahdollista myös valinnaisaineen kautta.
 • Harrastaminen koulupäivän yhteydessä on kiinteä osa koulun toimintaa: Lupa liikkua -tunnit jaetaan koordinoidusti, välituntitoiminta on aktiivista ja iltapäivän harrastusryhmiä on useampia

A5 Monipuolinen ja aktiivinen harrastaminen on arkipäivää koululla. Toiminta oppilaiden toiveiden mukaista, suunnittelemaa ja osin toteuttamaakin. Toimintaan osallistutaan aktiivisesti.

 • Oppilaat suunnittelevat ja myös ohjaavat säännöllisesti erilaisia harrastustoimintoja sekä koulupäivän aikana että koulupäivän jälkeen iltapäivällä.
 • Koulun lukujärjestystä on muokattu siten, että 1-2 päivänä viikossa 45 min harrastusvälitunti, jonka aikana tarjotaan liikunnallista ja myös muuta harrastavaa välituntitoimintaa. Koulu mahdollistaa harrastamisen kokemuksen.
 • Harrastamisen mahdollistaminen on koulun toimintakulttuurissa ja arvopohjassa.