Harrastamisen ja liikkumisen portaat

Portaiden tarkoituksena on helpottaa harrastamisen ja liikkumisen kehittämistyötä koululla. Portaisiin on tiivistetty harrastamisen ja liikkumisen edistäminen neljän tärkeän teeman alle. Portaiden eri askelmat on avattu taulukon alle teemoittain.

Todennäköistä on, että koulu on eri teemoissa eri portaalla. Lukuvuoden aikana kannattaa keskittyä siihen teemaan, jossa olette alimmalla portaalla. Pohtikaa käytännön toiminnan kautta mitä pitää tehdä, jotta saavutatte seuraavan portaan. Kirjatkaa käytännön toimet lukuvuosisuunnitelmaan teemoittain. Koko paketti yhdessä tulostettavassa tiedostossa. 

Harrastamisen ja liikkumisen edistämisen portaa (ha-li –portaat) teemoittain ja askeleittain

OSALLISUUS

A1 Oppilas osallistuu aikuisen suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaan

· Oppilaita ei juurikaan ole osallistettu toiminnan suunnitteluun tai toteutukseen.

· Oppilailta ei ole kysytty mielipiteitä eivätkä lapset ole aktiivisina toiminnan järjestäjinä.

· Liikkumisen ja harrastamisen asioita ei käsitellä oppilastiimissä tai oppilastiimiä ei ole

ts. aikuiset suunnittelevat ja vetävät toiminnat.

 

A2 Oppilaiden toiveita ha-li -toiminnasta kysytään ja huomioidaan satunnaisesti

· Silloin tällöin toteutetaan kyselyjä, joilla kartoitetaan oppilaiden mielipiteitä.

· Kyselyjen tulokset otetaan osittain huomioon toiminnan suunnittelussa.

· Oppilastiimissä joskus esillä harrastamisen tai liikkumisen asioita.

· Lopulta aikuiset kuitenkin suunnittelevat ja vetävät toiminnat.

· Pitkällä välkällä esim. salissa oppilaat saavat päättää mitä tehdään.

 

A3 Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun.

· Oppilailta kysytyt mielipiteet ohjaavat toimintojen suunnittelua.

· Suunnittelu ja toteutus enimmäkseen aikuisten käsissä / aikuisen johtamaa.

· Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseenkin aina silloin tällöin, esim. mok- viikkoon tai johonkin teemaan liittyen.

· Oppilastiimi kokoontuu säännöllisesti, tiimissä käsiteltävät asiat tulevat pääasiassa aikuisilta.

· Oppilaille on mahdollistettu välkkärikoulutukseen osallistuminen.

 

A4 Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa jaksoittain.

· Oppilaiden osallisuus niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin aktiivista jaksoittain, esim. lukuvuoden alkaessa, mutta arjessa asia unohtuu ja osallistaminen vähenee.

· Oppilastiimi kokoontuu säännöllisesti ja käsiteltävät asiat ovat oppilaslähtöisiä.

· Välituntitoiminta on oppilaiden suunnittelemaa ja toteuttamaa.

 

A5 Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa koko lukuvuosi huomioiden.

· Oppilaiden osallisuus on aktiivista läpi koko kouluvuoden.

· Oppilaiden suunnittelema ja vetämä välituntitoiminta on osa koulun arkipäivää.

· Oppilastiimi kokoontuu säännöllisesti ja pystyy toimimaan myös ilman aikuista.

· Oppilaat saavat vaikuttaa lukuvuosisuunnitelman ha-li osuuteen.

· Oppilaat saavat vaikuttaa koulun liikunta- ja harrastuspäivän sisältöihin ja ovat niissä aktiivisina järjestäjinä.

 

HENKILÖSTÖN ROOLI

A1 Henkilöstössä tehdään ha-li -teeman asioita yksilöinä.

· Henkilöstössä on yksittäisiä asiasta kiinnostuneita henkilöitä, jotka toteuttavat ha-li -asioita omien ryhmiensä kanssa.

· Joku yksittäinen henkilö on tehnyt harrastamisen ja liikkumisen edistämisen suunnitelman lukuvuosisuunnitelmaan.

· Koululla ei ole ha-li -vastaavaa tai liikuntavastaavan oletetaan olevan tämä.

 

A2 Kehittämisvastuu on pitkälti hali-vastaavan varassa.

· Vuosisuunnitelman tekoon on osallistunut nimetty ryhmä. Suunnitelmaan ei juurikaan palata sen tekemisen jälkeen.

· Koululla joku tiimi hoitaa nimellisesti ha-liin liittyviä asioita.

· Suunnitelman toteutus lepää pitkälti yhden ihmisen, koulun nimetyn ha-li -vastaavan varassa.

· Ha-li -vastaavan tehtävää ei ole avattu.

 

A3 Koululla on hali-tiimi ja lukuvuosisuunnitelma on koko henkilökunnan tiedossa.

· Ha-li -vuosisuunnitelma on tehty ja käyty läpi koko henkilökunnan kanssa. Kouluvalmentajan rooli harrastamisen ja liikkumisen edistämistyössä on henkilöstön tiedossa.

· Vuosisuunnitelma toteutuu pääosin.

· Koululla tiimi, joka aidosti paneutuu ha-li -asioihin.

· Henkilöstöä käy teeman koulutuksissa.

· Fyysisen aktiivisuuden merkityksestä hyvinvointiin keskustellaan ajoittain koko henkilökunnan kanssa.

· Henkilöstölle vinkataan esim. kaupungin mahdollistamia harrastus/liikunta/virkistysmahdollisuuksia.

 

A4 Koulussa on aktiivinen ja kehittämiseen sitoutunut ha-li –tiimi sekä ajantasainen ha-li -vuosikalenteri.

· Ha-li -vuosisuunnitelma on tehty ja siihen on kirjattu selkeitä kehittämistarpeita edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelma käyty läpi koko henkilökunnan kanssa ja suunnitelmaan palataan säännöllisesti.

· Ha-li -toiminnasta on selkeä vuosikalenteri.

· Koululla on aktiivinen Ha-li -tiimi, johon kuuluu myös koulupolun kouluvalmentaja. Kouluvalmentajan työpanos on jaettu koulupolun kouluille.

· Teeman koulutuksissa saatuja oppeja jaetaan koko henkilökunnalle.

· Move! -mittausten koulukohtaisia tuloksia tarkastellaan henkilöstön kanssa.

· Henkilöstöllä pari yhteistä omaan virkistäytymiseen liittyvää tapahtumaa vuodessa.

 

A5 Henkilökunnan jokaisen jäsenen toiminnassa näkyy yhteiset tavoitteet.

· Ha-li -vuosisuunnitelmassa huomioitu edellisvuoden Move! -mittausten tulokset. Vuosikalenterin toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

· Koulun henkilöstö on sitoutunut yhteiseen suunnitelmaan ja tavoitteisiin. Tämä näkyy arjessa niin oppitunneilla, välitunneilla kuin erilaisina tapahtumina ja tempauksinakin. Istumista tauotetaan säännöllisesti ja sovitusti.

· Kouluvalmentaja työskentelee kaikilla koulupolun kouluilla yhteistyössä henkilöstön kanssa.

· Henkilöstön harrastamisen ja liikkumisen edistäminen nähdään tärkeänä osana työhyvinvointia. Tämä näkyy säännöllisesti toteutettavina toimintoina.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

A1 Toimintaympäristö nähdään lähinnä erilaisina välineinä.

· Välituntivälineet hankitaan lukuvuoden alussa.

· Välineiden käyttöä ei ole juurikaan organisoitu.

· Koulun liikuntasali on välituntikäytössä ainakin ajoittain.

 

A2 Koulurakennusta, pihaa ja välineitä halutaan kehittää liikkumisen ja harrastamisen näkökulmasta.

· Toimintaympäristö nähdään ainoastaan välineiden, pihan ja rakennuksen kautta.

· Digitaaliset välineet nähdään toimintaympäristön laajentajana.

· Liikuntavastaavat huolehtivat välineistä ja hankkivat niitä tarpeen mukaan.

· Koulurakennusta ja pihaa halutaan kehittää liikkumisen edistämisen näkökulmasta.

 

A3 Koulun tiloja hyödynnetään monipuolisesti ja lähiympäristö nähdään osana toimintaympäristöä.

· Koulun tiloja käytetään oppitunneilla monipuolisesti. Tilat mahdollistavat aktiivisen ja toiminnallisen oppimisen.

· Ympäristöä tarkastellaan liikkumisen edistämisen näkökulmasta, liikkumista estävät asiat on purettu.

· Henkilöstö tietää lähialueen/kaupungin liikunta- ja harrastuspaikat sekä niiden mahdollisuudet.

· Koulun ha-li -tiimi kehittää harrastamisen ja liikkumisen edistävää toimintakulttuuria.

 

A4 Koululla on harrastamista ja liikuntaa edistävä toimintakulttuuri.

· Oppilaita kannustetaan fyysiseen aktiivisuuteen koko koulupäivän ajan. Istumista tauotetaan useilla oppitunneilla.

· Koulun sisätiloissa, muuallakin kuin liikuntasalissa, on aktiiviseen välituntitoimintaan kannustavia asioita. Esim. auloissa / käytävillä on pelailu sallittua.

· Oppimista suunnataan koulurakennuksen ulkopuolelle ja lähialuetta hyödynnetään oppimisympäristönä.

· Lähellä olevat liikuntatilat ja harrastusmahdollisuudet ovat aktiivisessa käytössä.

 

A5 Koulussa aktiivisuuteen perustuva toimintakulttuuri.

· Toimintakulttuuri on asenteeltaan aktiivinen ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustava.

· Istumisen tauottamien oppitunneilla on arkipäivää ja sitä tapahtuu myös oppilasvetoisesti.

· Oppilaiden harrastuneisuutta ja asiantuntemusta hyödynnetään kouluarjessa ja oppimisessa aktiivisesti.

· Fyysinen toimintaympäristö ei ole fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin esteenä, asenne ratkaisee.

· Kaupungin tarjoamat mahdollisuudet harrastamisen ja liikkumisen edistämisessä sekä oppimisessa ovat aktiivisesti käytössä.

 

HARRASTAMINEN

A1 Harrastaminen nähdään koulun ulkopuolisena toimintana.

· Koululla toimii joitakin harrastusryhmiä.

· Harrastamisen ei katsota kuuluvan koulun toimintaan.

· Harrastusryhmistä tiedotetaan syksyllä. Koulussa toimivat harrastusryhmät löytyvät koulun kotisivuilta.

· Aktiiviset opettajat hyödyntävät Lupa liikkua -tunteja.

 

A2 Koulu mahdollistaa harrastamisen koulupäivän yhteydessä.

· Harrastustoiminnan kehittäminen on kirjattu lukuvuosisuunnitelmaan.

· Harrastusryhmistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille lukukausien alussa.

· Koululla toimii myös joitain oppilaiden toiveiden mukaisia harrastusryhmiä.

· Lupa liikkua -tunteja käytetään aktiivisesti.

· Koululla suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin kaupunkitasoisiin teemapäiviin sekä oppilasurheilutapahtumiin.

 

A3 Harrastaminen koulupäivän yhteydessä on monipuolista.

· Harrastusryhmien osallistumisaktiivisuutta seurataan ja niitä markkinoidaan aktiivisesti.

· Koululla toimii useita oppilaiden toiveiden mukaisia harrastusryhmiä.

· Liikuntapäivien lisäksi järjestetään tai osallistutaan kouluna myös harrastamisen teemapäivään.

· Kaikki koululle tulleet Lupa liikkua -tunnit käytetään tasapuolisesti.

· Koululta osallistutaan erilaisiin kaupunkitasoisiin teemapäiviin sekä oppilasurheilutapahtumiin.

 

A4 Koulussa tuetaan harrastamista aktiivisesti.

· Tiedotusta harrastusryhmistä kohdennetaan harrastamattomille oppilaille.

· Kouluvalmentajan rooli etsivässä harrastustyössä on otettu käyttöön.

· Koululla on harrastamiseen liittyviä teemapäiviä.

· Pitkällä välitunnilla on harrastustoimintaa.

· Koululta osallistutaan aktiivisesti erilaisiin kaupunkitasoisiin teemapäiviin sekä oppilasurheilutapahtumiin oppilaiden toiveet huomioiden.

 

A5 Monipuolinen ja aktiivinen harrastustoiminta on arkipäivää koululla.

· Koululla toteutetaan harrastusryhmiin liittyviä kampanjoita.

· Harrastamattomia oppilaita autetaan löytämään ja aloittamaan harrastus.

· Opettajan, kouluvalmentajan sekä muun henkilöstön yhteistyö harrastamiskulttuurin kehittämisessä on aktiivista.

· Koululta osallistutaan aktiivisesti erilaisiin kaupunkitasoisiin teemapäiviin sekä oppilasurheilutapahtumiin oppilaiden toiveet huomioiden. Oppilaille annetaan mahdollisuus valmistautua/harjoitella koulupäivän aikana.

· Harrastamisen mahdollistaminen on koulun toimintaa.