Varhaiskasvatuksen portaat

Harrastamisen ja liikkumisen edistämisen portaat

Harrastamisen ja liikkumisen edistämisen portaiden tarkoituksena on auttaa kehittämistyötä päiväkodissa. Portaisiin on tiivistetty harrastamisen ja liikkumisen edistäminen neljän tärkeän teeman alle. Portaiden eri askelmat on avattu taulukon alle teemoittain.

Todennäköistä on, että päiväkoti on eri teemoissa eri portaalla. Toimintavuoden aikana kannattaa keskittyä siihen teemaan, jossa olette alimmalla portaalla. Pohtikaa käytännön toiminnan kautta mitä pitää tehdä, jotta saavutatte seuraavan portaan. Kirjatkaa käytännön toimet toimintasuunnitelmaan teemoittain. Koko paketti yhdessä tulostettavassa tiedostossa.

Portaiden teemat askeleittain

OSALLISUUS

A1 Lapsi osallistuu aikuisen suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaan

 • Aikuiset suunnittelevat ja vetävät toiminnot (esim. liikunta-, musiikki- tai askarteluhetki)
 • Lasten mielipiteitä ei ole kysytty
 • Lapsia ei juurikaan ole osallistettu toiminnan suunnitteluun

A2 Lapsi valitsee aikuisen tarjoamista toiminnoista

 • Lapsilta ja perheiltä kysytään mielipiteitä, mutta ne otetaan vain osittain huomioon
 • Aikuinen on suunnitellut vaihtoehtoisia toimintoja, joista lapsi saa valita (esim. leikinvalintataulussa)
 • Aikuinen on suunnitelmissaan huomioinut ryhmän ja sen jäsenten erilaiset tarpeet

A3 Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun

 • Lapsilta ja perheiltä kysytyt mielipiteet ohjaavat toiminnan suunnittelua
  Suunnittelu ja toteutus ovat enimmäkseen aikuisen johtamaa
 • Suunnitelmat elävät joustavasti mahdollistaen lasten vapaan ja luovan toiminnan
 • Lapset saavat osallistua eri menetelmin ryhmän toiminnan arviointiin satunnaisesti

A4 Lasten toiveiden huomioiminen on systemaattista

 • Lasten ja perheiden osallisuus niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin on aktiivista mutta projektiluontoista ja tiettyihin hetkiin sidottua
 • Lapset saavat osallistua eri menetelmin ryhmän toiminnan arviointiin systemaattisesti

A5 Lapset suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa toimintavuodelle yhdessä aikuisten kanssa

 • Kokopäiväpedagogiikka sisältää lasten osallisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa koko toimintavuoden ajan
 • Toimintavuoden aikana huomioidaan monipuolisesti kaikki eri harrastamisen osa-alueet

HENKILÖSTÖN ROOLI

A1 Henkilöstössä tehdään ha-li teeman asioita yksilöinä

 • Päiväkodissa on yksittäisiä ha-li asioista kiinnostuneita kasvattajia, jotka toteuttavat toimintaa omassa ryhmässään
 • Päiväkodilla ei ole ha-li vastaavaa (=Sallia)
 • Henkilöstön hyvinvointiin ei aktiivisesti kiinnitetä huomiota

A2 Kehittämisvastuu on pitkälti yhden henkilön varassa

 • Yksikön ha-li toiminnan suunnittelu ja toteutus on pitkälti yksittäisten ihmisten varassa (esim. Salli)
 • Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon ha-li toiminta, mutta siihen ei juurikaan palata sen tekemisen jälkeen
 • Päiväkodilla on nimetty Salli-tiimi (Salli+muita kasvattajia), mutta tehtävää ei ole määritelty
 • Henkilöstöllä on päiväkodissa satunnaisia virkistystapahtumia vuoden aikana
 • Henkilöstöä käy ha-li teemaan liittyvissä koulutuksissa

A3 Harrastamisen ja liikkumisen kehittämiseen liittyvät asiat nähdään ha-li -tiimin tärkeänä tehtävänä

 • Päiväkodissa on Salli-tiimi, jonka tehtävänkuva on sovittu
 • Yksikön toimintasuunnitelmaan on kirjattu harrastamisen ja liikkumisen edistämisen tavoitteet
 • Tavoitteet käydään läpi koko henkilökunnan kanssa ja toteutumista arvioidaan toimintakauden lopussa
 • Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on selkeä kuva tavoitteista ja siitä, mitä se kenenkin kohdalla arjen työssä tarkoittaa. Toteutus kuitenkin vaihtelevaa.
 • Terveellisen elämäntavan merkityksestä hyvinvointiin keskustellaan ajoittain niin lasten, perheiden kuin koko henkilökunnan kanssa (esim. vältetään pitkiä istumisjaksoja ja siirtymätilanteet ovat toiminnallisia)
 • Henkilöstöllä on kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä, omat virkistäytymiseen liittyvät tapahtumat
 • Ha-li teeman koulutuksissa saatua informaatiota jaetaan koko henkilökunnalle

A4 Henkilöstö on sitoutunut aktiiviseen kehittämiseen

 • Päiväkodissa on aktiivinen Salli-tiimi, joka motivoi henkilökuntaa jakamalla toimintavinkkejä ja informoi sekä sähköisistä että kaupungin tarjoamista ha-li mahdollisuuksista
 • Ha-li tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti arjessa henkilökunnan toimesta
 • Ha-li toiminnan suunnitteleminen pohjautuu yksikön hali-toiminnan arvioinneissa esiin tulleisiin kehittämistarpeisiin
 • Ha-li teeman koulutuksissa saatuja oppeja jaetaan käytännönläheisesti koko henkilökunnalle (esim. pajat)
 • Salli-tiimi järjestää harrastamiseen ja liikkumiseen liittyviä työhyvinvointia tukevia arjen piristyksiä
 • Kartoitetaan moniammatillisen yhteistyön nykytila ja tarpeet, välitetään koulutustarpeet kaupungin Ha-Li -tiimille. Esim. motorisen oppimisen vaikeudet.

A5 Henkilökunnan jokaisen jäsenen toiminnassa näkyy yhteiset tavoitteet

 • Päiväkodissa työskentelevät toteuttavat ha-li toiminnan suunnitelmaa ja se näkyy arjessa koko päivän ajan.
 • Koko henkilöstö on mukana järjestämässä harrastamiseen ja liikkumiseen liittyviä työhyvinvointia tukevia arjen piristyksiä

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

A1 Toimintoympäristö nähdään lähinnä erilaisina materiaaleina ja välineinä

 • Materiaalit ja välineet hankitaan toimintakauden alussa
 • Materiaaleja ja välineitä on saatavilla yksipuolisesti
 • Materiaalien ja välineiden käyttöä ei ole juurikaan organisoitu
 • Liikuntasali on käytössä ainakin ajoittain

A2 Toimintaympäristö nähdään fyysisten asioiden kautta; välineet, piha, päiväkotirakennus

 • Toimintaympäristö määritellään fyysisten tilojen ja välineiden mukaan
 • Materiaaleja ja välineitä päivitetään satunnaisesti
 • Salli-tiimi huolehtii materiaaleista ja välineistä ja tekee hankintaesityksen tarpeen mukaan
 • Päiväkotirakennusta ja pihaa halutaan kehittää ha-li toiminnan edistämisen näkökulmasta

A3 Fyysisen ympäristön lisäksi huomio on päiväkodin toimintakulttuurissa

 • Digitaaliset välineet nähdään toimintaympäristön laajentajana
 • Päiväkodin ryhmätiloja hyödynnetään liikkumiseen ja päiväkodin sali on aktiivisessa käytössä
 • Materiaaleja ja välineitä päivitetään säännöllisesti. Tieto välitetään kaupungin Ha-li tiimille.
 • Lapsille tarjotaan fyysiseen aktiivisuuteen kannustavaa toimintaa ja toimintaa rajoittavia tarpeettomia kieltoja puretaan arvioinnin jälkeen
 • Päiväkodin Salli-tiimi muistuttelee lähialueen/ kaupungin ha-li paikoista ja niiden mahdollisuuksista
 • Salli-tiimissä on halu kehittää päiväkodin toimintakulttuuria ja asenteita liikkumista ja harrastamista edistäväksi
 • Toimintaympäristöä muokataan ryhmän tarpeiden mukaan ja halutaan kehittää sitä toiminnallisemmaksi
 • Siirtymätilanteita hyödynnetään oppimiseen
 • Ulkona tapahtuva suunnitelmallinen toiminta on satunnaista

A4 Päiväkodin toimintakulttuuri nähdään toimintaympäristön muokkaajana

 • Lasten tarve liikkua huomioidaan toimintaympäristössä
 • Toimintasääntöjä arvioidaan säännöllisesti yhdessä lasten kanssa
 • Toimintaa suunnataan päiväkotirakennuksen ulkopuolelle hyödyntäen lähialueita
 • Lähellä olevat harrastusmahdollisuudet ovat aktiivisessa käytössä
 • Koko yksikössä on halu kehittää toimintakulttuuria ja asenteita ha-li toimintaa edistäväksi
 • Ulkona tapahtuva suunnitelmallinen toiminta on systemaattista ja monipuolista (esim. kiertävä ulkoliikuttajavuoro)

A5 Päiväkodissa on aktiivisuuteen perustuva toimintakulttuuri ja koko kaupunki nähdään toimintaympäristönä

 • Toimintakulttuuri on asenteeltaan sekä lapsia että aikuisia toiminnallisuuteen kannustava
 • Kaupungin tarjoamat mahdollisuudet harrastamisen ja liikkumisen edistämisessä sekä oppimisessa aktiivisesti käytössä

HARRASTAMINEN

A1 Lapsille tarjotaan satunnaisia mahdollisuuksia kokeilla eri materiaaleja ja välineitä

 • Materiaalit ja välineet ovat satunnaisesti lasten saatavilla
 • Kokeilut ja materiaalit ovat yksipuolisia
 • Yksittäiset aktiiviset hyödyntävät harrastamisen ja liikkumisen materiaalia, esim. Lupa liikkua -tunnit

A2 Lapsille tarjotaan monipuolista ha-li -toimintaa ryhmässä

 • Ryhmässä toteutettava toiminta on kaiken ikäisillä monipuolista ja kattavaa
 • Ryhmä retkeilee säännöllisesti
 • Materiaaleja jaetaan päiväkodin sisällä
 • Perheitä tiedotetaan aktiivisesti kaupungin järjestämistä perheliikunnoista

A3 Lapsille tarjotaan monipuolista ha-li -toimintaa yksikössä

 • Päiväkodissa toteutetaan koko talon yhteisiä ha-li hetkiä (esim. säännölliset koko päiväkodin lauluhetket, nukketeatteriesitykset)
 • Harrastustoiminnan kehittäminen on kirjattu toimintasuunnitelmaan
 • Yksikössä on yhdessä sovittuja ulkoleikki ja -liikuntakäytänteitä
 • Lupa liikkua -tunnit haetaan ja jaetaan ryhmille koordinoidusti

A4 Harrastaminen näkyy päiväkodin toimintakulttuurissa monipuolisesti

 • Ryhmän henkilökunta hyödyntää Salli-tiimin informoimia harrastusmahdollisuuksia
 • Päiväkodissa järjestetään yksittäisiä, ryhmärajoja ylittäviä ha-li -pajoja vuoden aikana
 • Hyödynnetään aktiivisesti kaupungin tarjoamaa taide- ja kulttuuritoimintaa, esim. kulttuurikeskus Rulla, kirjastot, museot, konsertit
 • Järjestetään perheitä osallistavia tapahtumia. Esim. toiminnalliset vanhempainillat.
 • Päiväkoti luo virikkeitä perheiden vapaa-ajalle (esim. retkialustojen askartelu, keino kannustaa perheitä metsäretkelle)

A5 Harrastamisessa hyödynnetään yhteistyömahdollisuuksia monipuolisesti

 • Päiväkodissa järjestetään ryhmärajat ylittäviä ha-li -pajoja säännöllisesti
 • Vanhempien osaamista ja harrastuneisuutta hyödynnetään toiminnassa, esim. lajikokeiluina tai osana tapahtumia
 • Päiväkoti tekee yhteistyötä Liikkuva perhe -toimijoiden kanssa. Esim. mukaan vanhempainiltoihin tai perheiden liikuntatoimintaa päiväkotipäivän yhteyteen