Digipedagogiikka

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittävät, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhtenä tehtävänä on lapsen digitaalisuuteen liittyvän ymmärryksen sekä digitaalisen osaamisen edistäminen.

Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti julkaisivat digitaalisen osaamisen kuvaukset 8.6.2022 (ePerusteet). Digitaalisen osaamisen kuvaukset muodostavat kansallisen digitaalisen osaamisen viitekehyksen, jolla tuetaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2018 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 linjausten paikallista toimeenpanoa. Osaamisen kuvaukset ovat luettavissa myös ruotsin, englannin ja saamen kielellä.

Varhaiskasvatuslain 540/2018 (3§) mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista.

Kyseessä ei siis ole mielipideasia, vaan sekä lain että varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman määrittämä jokaisen lapsen oikeus, joka velvoittaa jokaista kasvattajaa toimimaan määritetyllä tavalla.

Digitaalisen osaamisen kuvaukset muodostavat jatkumon varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen (ePerusteet).

Digipedagogiikka varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa

Digitaalisia välineitä hyödynnetään sekä harjoitellaan käyttämään rohkeasti arjen eri tilanteissa (kokopäiväpedagogiikka) luontevana osana laaja-alaista pedagogiikkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten digivälineiden ja virtuaalisuuden hyödyntämistä osana leikkiä, lastenmedian monipuolista näkyvyyttä ja hyödyntämistä sekä teknologian ihmettelyä ja toimintaperiaatteiden yhdessä pohtimista.

Digitaalisuuden huomioiminen ei ole pois jostain muusta, vaan sen on tarkoitus mahdollistaa ja monipuolistaa toimintaa. Digivälineiden käytössä olennaista on lapsen aktiivinen rooli sekä vuorovaikutus muiden kanssa. Digivälineet ovat pedagogisia työkaluja, jotka ovat korvaamattomia mm. tiedonhaun, dokumentoinnin, tuottamisen ja oppimisen apuvälineinä.

Digivälineiden ei ole tarkoitus syrjäyttää perinteitä ja jo olemassa olevia hyviä käytänteitä. Henkilöstön onkin hyvä pohtia kriittisesti, mikä missäkin tilanteessa on teknologian tuoma pedagoginen lisäarvo sekä miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää turvallisesti ja monipuolisesti lasten kanssa osana päiväkoti/esiopetusarkea.

Lue lisää ja katso videot digitaalisen osaamisen alueita käsitteleviltä alasivuilta: Digitaalinen osaaminen, Medialukutaito ja Ohjelmointiosaaminen. Katso myös pienten digipedagogiikka -video, johon on koottu ideoita alle kolmevuotiaiden lasten kanssa toteutettavasta digitaitojen harjoitteluun liittyvästä toiminnasta.

”Henkilöstön vahva tuki digitaalisia laitteita käytettäessä tulee huomioida erityisesti pienten lasten kanssa. Lapset tutustuvat yhdessä henkilöstön kanssa turvalliseen ja vastuulliseen mediavälineiden ja -sisältöjen käyttöön. Lasten kanssa pohditaan ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta. Tavoitteena on yhteistyössä huoltajien kanssa ylläpitää tasapainoa lapsen suojelemisen ja kehittyvän itsenäisyyden välillä.”

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma, s. 37

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Digitaitoihin ja digivälineiden käyttöön liittyvistä asioista on hyvä keskustella huoltajien kanssa. Henkilöstön ja huoltajien tulee tehdä parhaansa sen eteen, että lapset saavat myös digitaitojen osalta tasavertaiset lähtökohdat tulevaisuuteen ja heistä kasvaa rohkeita toimijoita, jotka uskaltavat tutkia, kokeilla ja etsiä uusia ratkaisuja vastaantuleviin asioihin.

Huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa voi hyödyntää Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -infopaketti koteihin (pdf) -materiaalia.

Lähteet: Tekstin sisään linkitetyt sivustot.