Pienten digipedagogiikka

Varhaiskasvatussuunnitelma määrittää, että varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on lapsen digitaalisuuteen liittyvän ymmärryksen sekä digitaalisen osaamisen edistäminen. Kuten pedagogiikka yleensä, myös digipedagogiikka tulisi sisällyttää luontevaksi osaksi koko varhaiskasvatuspäivää.

Kun pienten lasten kanssa käytetään digivälineitä, tulee keskiössä olla lapsen aktiivinen rooli sekä vuorovaikutus lasten kesken sekä lasten ja aikuisten välillä. Tärkeää on, että leikillisyys ja ilo ovat läsnä kaikessa toiminnassa.

Miten digitaitoja voi harjoitella pienten kanssa?

Digivälineitä voi hyödyntää monissa eri päivän tilanteissa myös alle kolmevuotiaiden lasten kanssa työskenneltäessä. Alla oleva video tarjoaa esimerkkejä siitä, miten digipedagogiikka näyttäytyy alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatusarjessa. Lisäksi videolta saa vinkkejä digitaitojen harjoitteluun.

Video kertoo, miten digitaitoja voi harjoitella alle kolmevuotiaiden lasten kanssa varhaiskasvatuksessa. Ohita video

Pienten lasten kanssa toimiessa on hyvä pohtia kriittisesti, mikä on teknologian tuoma pedagoginen lisäarvo. On kuitenkin olemassa asioita, joita on nykyään liki mahdotonta toteuttaa ilman digivälineiden apua. Digivälineet ovat korvaamattomia mm. tiedonhaun, dokumentoinnin ja oppimisen apuvälineinä. Lisäksi esimerkiksi tabletti on oiva apuväline muun muassa mediaan tutustumisessa ja erilaisessa tuottamisessa. Mediaan tutustuminen ja tuottamisen eri muodot ovatkin sellaisista asioita, joista on helppo lähteä liikkeelle myös pienempien lasten kanssa.

Lapsille on hyvä sanoittaa oppimisympäristöissä olevan teknologian käyttöä ja toimintaa. Lisäksi voidaan yhdessä ihmetellä vaikka ohi ajavan ratikan kulkua tai automaattihanan käynnistymistä. Yhdessä ihmettelemällä harjoitellaan samalla ohjelmointiosaamisen alkeita.

Kannattaa katsoa myös muut sivustolla olevat digipedagogiikkaa käsittelevät videot: digitaalinen osaaminen, medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen.

Henkilöstön rooli

Henkilöstön tehtävänä on arvioida välineiden käytön tarpeellisuutta sekä ottaa selvää, minkälaiset sovellukset ja nettisivut ovat lapsille soveltuvia. Henkilöstön omien tietojen ja taitojen tulee olla ajan tasalla myös digiturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Erityisen tärkeää on muistaa, että varhaiskasvatuksessa lapsia ei jätetä milloinkaan yksin laitteiden kanssa.

Lue lisää henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämisestä sekä tutustu henkilöstön digisaamisen portaisiin. Portaat kuvastavat sitä, minkälaisia taitoja jokaisen varhaiskasvattajan olisi hyvä hallita (porras 1) ja millaisessa järjestyksessä taitojen kerryttämisen suhteen voisi edetä (portaat 2-4).

Yhteistyö huoltajien kanssa

Digitaitoihin ja digivälineiden käyttöön liittyvistä asioista on hyvä keskustella huoltajien kanssa, sillä digivälineiden käyttö pienten lasten kanssa saattaa toisinaan herättää ihmetystä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää osata kertoa, miksi digitaitojen harjoittelu on tärkeää jo pienestä lähtien sekä mitä varhaiskasvatussuunnitelma sisältää digitaitojen harjoittelun osalta.

Mikäli kaipaat tukea huoltajien kanssa käytäviin digipedagogiikkaa koskeviin keskusteluihin, kannattaa tutustua Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -infopaketti koteihin (pdf) -materiaaliin.