Digiturvallisuus ja tekijänoikeudet

Jokaisella on perustuslaissa turvattu oikeus yksityisyyden suojaan. Siksi tietosuoja ja tietoturva ovat tärkeitä asioita varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimiessa. Tampereen kaupungilla on näiden asioiden koordinointiin muun muassa tietoturva- ja tietosuojaryhmät sekä nimetyt tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava. Henkilökunnan velvollisuus on huolehtia henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä hyvien tietosuoja- ja tietoturvakäytänteiden mukaisesti. Aihe päivittyy jatkuvasti laitteiden ja palveluiden sekä lainsäädännön kehittyessä, joten jokaisen olisi hyvä huolehtia, että omat tiedot ovat ajan tasalla.

Tietosuojan ja tietoturvan ohella jokaisen on tärkeää tiedostaa myös tekijänoikeuksiin liittyvät säädökset. Tekijänoikeus syntyy aina samalla hetkellä, kun teoskin. Myös alaikäinen voi olla teoksen tekijä, joten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön on tärkeää tuntea tekijänoikeudet. Tekijänoikeuksien rinnalla tulee huomioida myös käyttö- ja kopiointiluvat.

Tietosuoja tarkoittaa jokaisen perusoikeutta henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja osoittaa millä edellytyksillä ja miten henkilötietoja pitää käsitellä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. (Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto)

Tietoturvalla tarkoitetaan toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen henkilöiden saatavilla, tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen oikeutetut henkilöt ja että tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä. (Lähde: Kyberturvallisuuskeskus)

Tekijänoikeudella tarkoitetaan luovan työn tekijälle kuuluvaa määräämisoikeutta. Tekijä voi yksin määrätä teoksestaan ja sen käytöstä. Jos kyseessä on useamman henkilön yhdessä luoma teos, tarvitaan sen käyttöön lupa jokaiselta tekijältä. Lasten osalta tekijänoikeuksista tulee sopia huoltajien kanssa. (Lähde: Kopiosto)