Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen

Jokaisella työyhteisön jäsenellä tulee olla omaan toimenkuvaan nähden ajantasaiset ja riittävät perustaidot niin päivittäisten asioiden hoitamiseen kuin digipedagogiikan toteuttamiseen. Työyhteisön ja oman tiimin kesken on hyvä käydä keskustelua siitä, minkälaista osaamista henkilöstöltä löytyy ja minkälaisiin asioihin tarvitaan lisäkoulutusta. Nämä asiat on hyvä kirjata myös Toimintasuunnitelmaan (TOSU) ja Ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan (RYPS).

Oman osaamisen jakaminen on tärkeää, jotta digipedagogiikan toteuttaminen ei jää ainoastaan tiettyjen henkilöiden vastuulle. Tämä mahdollistuu, kun osaamisen jakamiselle järjestetään aikaa ja jokainen kantaa vastuun oman osaamisensa päivittämisestä. Kaikkien työyhteisön jäsenten ei siis tarvitse osata kaikkea, mutta oppivassa yhteisössä kaikilla on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää yhdessä toimintaa. Myös lasten osaamista kannattaa hyödyntää toiminnassa.

kts. myös Henkilöstön digiosaamisen portaat

”Henkilöstö ohjaa lapsia digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen, vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön.”

TAMPEREEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA, S.36

Mistä apua digitaitojen harjoittelemiseen?

Jokaisessa yksikössä on nimetty DIGI-vastaava, jonka tehtävänkuvaan kuuluu edistää henkilöstön myönteistä suhtautumista digipedagogiikkaan sekä toimia pedagogisena tukena yksikön digiasioissa. Lisäksi DIGI-vastaava toimii ajankohtaisen osaamisen ja tiedon välittäjänä yksikön muulle henkilöstölle.

DIGI-vastaavien lisäksi Digiohjaajien tuki on varhaiskasvatuksen henkilöstön käytössä vielä toimintakauden 2023-2024. Heidän läsnäoloaan kannattaa hyödyntää, ja laittaa oma digiosaaminen ajan tasalle. Digiohjaajien yhteystiedot sekä lisätietoja työnkuvasta löydät Digiohjaajat -välilehdeltä. Esiopetuksen henkilöstö puolestaan voi ottaa yhteyttä VASU-agentti Marika Raitaseen, [email protected]. Myös varhaiskasvatuksen väki voi hyödyntää VASU-agenttien osaamista heidän yksiköissä vieraillessaan.

Tarjolla on myös paljon eri tahojen järjestämiä koulutuksia. Koulutukseen osallistumisen suhteen kannattaa itse olla aktiivinen ja keskustella osallistumisen mahdollisuudesta oman esihenkilön kanssa.

Hyviä koulutuksia on saatavilla esimerkiksi seuraavista paikoista:

Eduhousen verkkokurssipalvelu, jota Tampereen kaupungin henkilöstö voi maksutta käyttää omatoimiseen opiskeluun. Palveluun kirjaudutaan M365-tunnuksilla

Eeventti, joka on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön oma osaamisen kehittämisen palvelu.

Opetushallituksen koulutuskalenteri

”Yksikkötasolla huolehditaan koulutusten oikeasta kohdentumisesta ja digitaalisen toimintakulttuurin kehittämisestä pedagogisen johtajuuden kautta.”

TAMPEREEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA, S. 44

Vopeka- ja Jopeka -kyselyt

Tampereella kehitetään digitaalisia toimintaympäristöjä ja -kulttuuria sekä henkilöstön osaamista Vopeka- ja Jopeka -kyselyiden avulla. Kyselyihin vastaaminen on tärkeää niin yksilö-, yksikkö- kuin kaupunkitasolla.

Vopeka-kysely toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digipedagogiikan, digitaalisten oppimisympäristöjen ja henkilöstön digiosaamisen arviointityökaluna. Kyselyn avulla saa tietoa omasta digiosaamisesta ja sen kehittymisestä sekä pääsee vaikuttamaan siihen, minkälaista välineistöä tarvittaisiin tai minkälaista koulutusta olisi tarpeen järjestää.

Jopeka -kysely on varhaiskasvatusyksiköiden johtajille suunnattu kysely varhaiskasvatuksen digitaalisen toimintaympäristön ja toimintakulttuurin tilasta, digitaalisen osaamisen kehittämisen tilasta sekä johtajan omasta digitaalisesta osaamisesta. 

Digipedagogiikan toteuttajana minun tulee… -juliste saavutettava ja tulostettava pdf.