Digivälineiden hyödyntäminen pedagogisessa dokumentoinnissa

Pedagoginen dokumentointi tukee toiminnan suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Sen tavoitteena on oppia tuntemaan lapset yksilöinä, mahdollistaa huoltajien osallisuus lapsensa varhaiskasvatukseen- ja esiopetukseen, ymmärtää lasten välisiä suhteita sekä tunnistaa henkilöstön ja lasten välisiä suhteita.

Pedagoginen dokumentointi on jatkuva prosessi. Prosessin aikana tehdyt havainnot ja dokumentoinnit sekä niiden tulkinta vuorovaikutuksessa lasten ja heidän huoltajien kanssa sekä tiimin kesken, muodostavat ymmärrystä ryhmän pedagogisesta toiminnasta.

Lisätietoja henkilöstölle Taskussa:

Pedagoginen dokumentointi (diat)

Pedagoginen dokumentointi (videotallenne)

”Dokumentoinnin avulla huoltajille tehdään näkyväksi varhaiskasvatuksen arkea, pedagogista sisältöä ja menetelmiä sekä arvioidaan toimintaa suhteessa toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Kun dokumentteja tarkastellaan yhdessä lapsen, lapsiryhmän ja huoltajien kanssa, löydetään erilaisia näkökulmia.”

TAMPEREEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA, S. 58

Dokumentoinnista pedagogista dokumentointia

Dokumenttien hyödyntäminen pedagogisen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä muuttaa niiden luonnetta ja tekee niistä pedagogista dokumentointia. Dokumentteja on hyvä käydä läpi sekä lasten ja huoltajien että tiimin kesken.

Lasten mielipiteitä toiminnasta voi kartoittaa esimerkiksi pyytämällä heitä kertomaan kiinnostuksenkohteistaan tai tekemästään tuotoksesta ja kirjaamalla ne ylös esimerkiksi Whiteboardiin tai nauhoittamalla haastattelun nauhurilla. Lapsi voi myös valokuvata tai videokuvata itselleen mieluisia tai epämieluisia asioita. Huoltajien kanssa käytävän keskustelun pohjana voivat olla esimerkiksi ryhmän seinälle koottu projektiseinä tai huoltajille lähetetty Sway (Microsoft 365). Tiimin jäsenten keskustelujen pohjaksi on hyvä valita jokin säännöllisesti toistuva menetelmä. Erilaisia menetelmiä on esitelty Opetushallituksen sivuilla. Myös pedagogisen dokumentoinnin keskustelukorteista voi löytyä apua alkuun pääsemiseksi.

Yksittäisen lapsen dokumenttien säilyttämiseen käytetään eVaka Tampere -järjestelmää, jonne tallennetaan lapsesta saatuja havaintoja ja dokumentteja. eVakaan voi koota myös lapsen henkilökohtaisia kasvunkansiota tallentamalla esimerkiksi piirustuksia, satuja, kertomuksia ja valokuvia. Tällöin lapsen omiin dokumentteihin on mahdollista palata pitkänkin ajan jälkeen. Nämä dokumentit toimivat keskustelun avaajina huoltajien kanssa päivittäisten keskustelujen lisäksi esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetussuunnitelmakeskusteluissa tai vanhempainillassa.

Koko lapsiryhmän digitaalisessa dokumentoinnissa hyödynnetään eVaka Tampereen ohella muun muassa, ryhmän suljettua Instagramia, Microsoftin Sway:tä tai kuukausikirjeitä. Lisäksi joissakin yksiköissä on käytössä iDiD-taulut tai oman ryhmän/yksikön blogi.

”Lapsiryhmän kanssa pysähdytään dokumenttien ääreen. Lapsiryhmän yhteinen pedagoginen dokumentointi lisää lasten välistä vuorovaikutusta. Lapset keskustelevat ja vertailevat yhteisiä kokemuksia, kun dokumentointia on näkyvillä oppimisympäristössä. Lasten osallisuutta tukee se, että heidän näkemyksillään ja tulkinnoillaan on konkreettista vaikutusta yhteiseen toimintaan.”

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, s. 57–58

Erilaisten dokumenttien luominen digivälineiden avulla

Digivälineet mahdollistavat erilaisia dokumentoinnin tapoja ja muotoja toteutettavaksi. Tampereella henkilöstöä kannustetaan toiminnan digitaaliseen dokumentointiin yhdessä lasten kanssa. Lasten kanssa harjoitellaan digitaalisten välineiden monipuolista käyttöä ja kokeillaan erilaisia tuottamisen muotoja, kuten valokuvaamista, videointia, animaation- ja elokuvan tekemistä, kirjan- ja lehden tekemistä ja erilaisia sovelluksia. Syntyneitä tuotoksia hyödynnetään pedagogisessa dokumentoinnissa.

Erilaisia dokumentteja voi hyödyntää niin lasten yksittäisistä tuotoksista raportoimiseen, projekteihin, kuin koko toimintavuoden dokumentointiinkin. Digitaalisten laitteiden ja sovellusten hyödyntäminen kaikessa pedagogisessa toiminnassa rikastuttaa oppimisympäristöä sekä tukee lasten monilukutaidon ja digitaalisen osaamisen kehittymistä.

Digivälineiden hyödyntäminen pedagogisessa dokumentoinnissa -juliste (pdf)

Pedagoginen dokumentointi on tärkeää pedagogisen toiminnan arvioinnin näkökulmasta, mutta dokumenteilla on itseisarvoa sellaisenaankin: ne ovat muistoja ihmisistä, paikoista, hetkistä, merkityksellisistä asioista.

Käyttöohjeita ja ideoita sovellusten hyödyntämiseen löydät Vinkit ja Ohjeet -osioista.

Lähteet:

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022

Pedagoginen dokumentointi – Opetushallitus