Digivälineet pedagogisen dokumentoinnin mahdollistajana

Kaksi lasta ottavat metsässä valokuvia tabletilla.

Pedagoginen dokumentointi on yksi varhaiskasvatuksen keskeisistä työmenetelmistä. Pedagoginen dokumentointi tähtää kunkin lapsen yksilölliseen tuntemiseen sekä lasten että lasten ja aikuisten välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen. Se mahdollistaa myös huoltajien osallisuuden lapsensa varhaiskasvatuksessa, ollen siten tärkeä menetelmä myös yhteistyön osalta.

Dokumentoinnista pedagogista dokumentointia

Pedagoginen dokumentointi keskittyy erityisesti kasvatus- ja opetustilanteisiin liittyvien tietojen ja havaintojen dokumentoimiseen. Olennaista on hyödyntää kerättyjä dokumentteja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Olennaista on oivaltaa ne tekijät, jotka tekevät dokumentoinnista pedagogista dokumentointia.

Kyseessä on prosessi, jonka aikana tehdyt havainnot ja dokumentoinnit sekä niiden tulkinta vuorovaikutuksessa lasten ja heidän huoltajien kanssa sekä tiimin kesken, muodostavat ymmärrystä ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Erilaiset digitaaliset välineet ovat oivallinen työkalu prosessin toteuttamisessa.

Olen koonnut tähän blogiin muutamia ideoita, joiden avulla pedagogista dokumentointia voi tehdä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa, erilaisia digivälineitä hyödyntäen. Mikäli haluat lukea lisää pedagogisesta dokumentoinnista, Opetushallituksen sivuilta löytyy paljon hyvää materiaalia. Lisätietoja ja linkkivinkkejä löydät myös Digi-ihana vaka ja esiopetus -sivun kohdasta Digivälineiden hyödyntäminen pedagogisessa dokumentoinnissa.

Digivälineet dokumenttien tuottamisen työkaluna

Tampereella henkilöstöä kannustetaan toiminnan digitaaliseen dokumentointiin yhdessä lasten kanssa. eVaka Tampere -järjestelmä mahdollistaa yksittäisen lapsen dokumenttien säilyttämisen. Koko lapsiryhmän osalta käytetään eVaka Tampereen lisäksi myös muita yksikkökohtaisesti sovittuja muotoja.

Yleisimmin dokumentoinnissa hyödynnetty digitaalinen väline lienee tabletti. Tabletin avulla pientenkin lasten kanssa voi mm. ottaa valokuvia tai videoita ja äänittää puhetta. Lasten kanssa voidaan yhdessä katsella otettuja kuvia ja videoita ja käydä niiden avulla läpi menneitä tapahtumia. Keskustelujen yhteydessä voi tehdä havaintoja, minkälaisia asioita lapsille on jäänyt mieleen. Valokuvat ja videot ovat myös erinomainen tiedonsiirron muoto päiväkodin ja kodin välillä. Huoltajia voi kannustaa lähettämään valokuvia päiväkotiin ja tehdä näin tutuksi lapselle tärkeitä asioita.

Isompien lasten kanssa valokuvista, videoista ja äänitallenteista pystyy tekemään esimerkiksi erilaisia videokoosteita ja elokuvia, omia satukirjoja, sanomalehtiä tai vaikka animaatioita. Tabletille on saatavilla paljon erilaisia sovelluksia, joiden avulla otettuja valokuvia tai videota pystyy helposti muokkaamaan yhdessä lasten kanssa. Kannattaa myös tutustua mm. green screen menetelmään (ohje löytyy Ohjeet -osiosta), joka luo aivan uuden ulottuvuuden mitä mielikuvituksellisempien tuotosten tekemiseen.

Valokuvaamisen ja videoimisen lisäksi myös sanelinta käyttämällä pystyy tekemään erilaisia dokumentteja. Sanelinta voi hyödyntää esimerkiksi haastattelujen ja sadutuksen tallentamiseen. Sen avulla voi myös ottaa talteen vaikka lasten lauluja tai kertomuksia ja kuunnella niitä yhdessä tai vaikka liittää ne osaksi jotain itse tuotettua mediaa.

Alla olevaan kuvaan on koottu vinkkejä eri laitteiden ja sovellusten hyödyntämiseen pedagogisen dokumentoinnin apuna. Voit halutessasi tulostaa julisteen tai tarkastella sitä suurempana (pdf).

Dokumenttien hyödyntäminen

Kaikkia näitä toiminnan lomassa syntyneitä tuotoksia voidaan hyödyntää niin lasten yksittäisistä tuotoksista raportoimiseen, projekteihin, kuin koko toimintavuoden dokumentointiinkin. Etenkin lapsen henkilökohtaisten dokumenttien osalta on merkittävää, että lapsi on saanut osallistua sekä niiden tuottamiseen, että valitsemiseen. On tärkeää, että lapsen kanssa tarkastellaan hänen dokumenttejaan ja kirjataan ylös esiin nousevia asioita. Dokumentoitavissa tuotoksissa saa näkyä lapsen kädenjälki. Näin dokumenttien avulla voidaan kerätä tietoa, välittää lapsen näkemyksiä ja arvioida toimintaa osana lapsen varhaiskasvatusta.

Oman tiimin ja yksikön kesken kannattaa sopia yhteisistä pedagogisen dokumentoinnin menetelmistä sekä siitä, miten niitä hyödynnetään yhteistyössä huoltajien kanssa. On tärkeää valita sellaiset menetelmät, joihin pystytään sitoutumaan ja joista on todella hyötyä toiminnan suunnittelun ja kehittämisen osalta. Parhaan menetelmän löytymiseksi kannattaa kokeilla rohkeasti myös uutta. Tässä digiohjaajat ja VASU-agentit toimivat mielellään yksiköiden apuna. Voit kysyä vinkkiä myös yksikkönne DIGI-vastaavalta.

On hyvä muistaa, että vaikka pedagoginen dokumentointi on tärkeä menetelmä, on dokumenteilla arvoa sellaisenaankin. Dokumentit (mm. valokuvat, videot, omatekemät kirjat tai äänitykset) ovat ihania muistoja ja niihin on mukava palata lasten kanssa. Ne toimivat myös tärkeinä tiedon välittäjinä huoltajille ja toimintaa tulee tehtyä näkyväksi yhdessä lasten kanssa osana arjen muita puuhia.

Huomioitavaa ja pohdittavaa

Jotta digivälineiden hyödyntäminen on sujuvaa, tulee niiden olla osa jokapäiväistä oppimisympäristöä. Mikäli välineet ovat huonosti saatavilla (korkealla, lukkojen takana), ne vaeltavat missämilloinkin (ei sovittua säilytyspaikkaa) tai niissä ei ole virtaa, on usein tilanne ohi jo ennen kuin se on ehditty dokumentoimaan. Välineiden heikko saavutettavuus ei myöskään mahdollista lasten spontaaneja dokumentointihetkiä eikä dokumenttien tarkastelua, jotka usein ovat hyvinkin herkullisia hetkiä mm. arvioinnin kannalta.

Mikäli digivälineiden hyödyntäminen pedagogisessa dokumentoinnissa on uutta tai tuntuu hankalalta, on esimerkiksi valokuvaamisesta tai sanelimen käytöstä helppo lähteä liikkeelle. Tärkeää on muistaa huolehtia, että kuvausluvat ovat kunnossa ja opettaa lapsille, että ennen toisen valokuvaamista tulee pyytää lupa.

Ota yhteyttä, mikäli haluat tukea tai lisävinkkejä!

Digiterkuin

Koordinaattori Annika

Lähteet:

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma

Pedagoginen dokumentointi – Opetushallitus

Digivälineiden hyödyntäminen pedagogisessa dokumentoinnissa – Digi-ihana vaka ja esiopetus